Informacinis biuletenis 2009/1

Gerb. ponios ir ponai,

norime informuoti Jus apie projektą, kuris galėtų Jus sudominti ir kurio rezultatai galėtų būti Jums naudingi. Jeigu Jūs susidomėjote šiuo projektu, labai prašome susisiekti su mumis. Jeigu Jūs nenorėtumėte gauti šio informacinio biuletenio, tuomet taip pat prašome mums apie tai pranešti.

Tarptautinis ES projektas Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai

2009 m. lapkričio mėnesį pradėtas Europos Sąjungos profilinės programos LLP–KA2 finansuojamas daugiašalis projektas ‚,MIG-KOMM-EU – Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai“. Projektą koordinuoja Vokietijos tarpkultūrinės komunikacijos institutas (IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V.). Projekte dalyvauja aukštosios mokyklos iš 8 ES šalių (Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Čekijos, Vengrijos). Projekto partnerė iš Lietuvos – VU Užsienio kalbų instituto Vokiečių kalbos katedra (bendradarbiaujama su VU Lituanistinių studijų katedra).

Projekto tikslas – sukurti ir skleisti tinkamą, motyvuojančią, naujovišką, lengvai prieinamą, įvairialypę, į Europos kalbinę įvairovę orientuotą ir bendrųjų Europos kalbų metmenų reikalavimus atitinkančią kalbų mokymo medžiagą bei testavimo ir sertifikavimo metodus verslo kalbos komunikacijai. Projekte kreipiamas dėmesys į mažiau paplitusias ir rečiau mokomas Europos Sąjungos kalbas (LWULT), tuo siekiama pagerinti tarpkultūrinį dialogą Europoje ir sustiprinti globalų konkurencingumą. Tokiu būdu kurso dalyviai galės pasinaudoti esamomis Europos komunikacijos ir darbo bei studijų Europos Sąjungos šalyse narėse galimybėmis. Šis projektas iš esmės remiasi dviem sėkmingai įvykdytais Europos Sąjungos pilotiniais projektais:

  • Lingua projektu „Užsienio kalbų programų savarankiškam bei nuotoliniam kalbos mokymui verslo danų, vokiečių, prancūzų, ispanų kalbomis paruošimas ir išbandymas“ (D/95/A/188/P/III/FPC) (trukmė: 1995–1997)
  • Erasmus/Lingua D projektu ECL.

Per pirmąjį projektą sukurta mokymo medžiaga, skirta verslo komunikacijai vokiečių kalba ir išplatinta leidyklos Inter Nationes, bus aktualizuota ir konceptualiai pritaikyta kitoms mažiau vartojamoms Europos Sąjungos kalboms (rumunų, čekų, slovakų, lietuvių, estų, latvių, vengrų). Ši medžiaga bus integruota į naują, pažangią, atitinkančią poreikius, lengvai prieinamą mokymuisi aplinką. Numatoma parengti mišraus mokymo (angl. blended learning) kursus internete su integruotais, į besimokančiojo veiklą orientuotais praktiniais pratimais, apimančiais visus savarankiško mokymosi privalumus mokantis interaktyviai tiesiogiai, su individualiu konsultantu elektroninėje erdvėje ir kontaktinį mokymąsi regioniniuose mokymo centruose. Tokiu būdu ši medžiaga būtų naudinga tiek suaugusiųjų, tiek ir profesiniam mokymui.

Mokymo medžiagos rengimas susijęs ir su tolesniu ECL (European Consortium for Certificate of Attainment in Modern Languages) projekte parengtos medžiagos tobulinimu, siekiant sukurti Europai bendrą kalbinių kompetencijų/kalbinių pasiekimų sertifikavimo egzaminavimą ir jo taikymą kitoms Europos kalboms. Iki šiol ECLsertifikavimas buvo siūlomas ir aktyviai naudojamas 12 kalbų: anglų, vokiečių, vengrų, italų, lenkų, čekų, slovakų, ispanų, serbų, rumunų, bulgarų, rusų; dar į projektą įtraukiamos lietuvių, estų bei latvių kalbos.

Projekto rezultatai bus skleidžiami įvairiais būdais ir tikslingai, pasitelkiant esamus ir vykdant projektą išplėtotus nacionalinius bei tarptautinius tinklus. Šiame procese labai svarbų vaidmenį vaidina projekto pradžioje sukurtas internetinis puslapis ir įvairialypė t. y. elektroninė žiniasklaida, siekiant sukurti ir naudoti naujas priemones. Rezultatai pagerins kokybę ir darys patrauklesnį tiek profesinį, tiek ir su profesija nesusijusį suaugusiųjų mokymą ar kvalifikacijos kėlimą, taip pat ir įgytų kalbinių bei tarpkultūrinių kompetencijų sertifikavimą.

Projekto rezultatai:

  • Publikacijos kalbotyros ir svetimųjų kalbų mokymo srityse projekto partnerių šalyse.
  • Informacijos apie projektą pateikimas įvairiais žiniasklaidos būdais: žurnaluose, internete, informaciniuose biuleteniuose, laikraščiuose, per radiją ir televiziją.
  • Projekto interneto puslapis partneriams vidiniam ir išoriniam naudojimui (kaip sklaidos priemonė), kuriame bus informuojama apie projekto turinį ir jo pagrindimą, taip pat jame bus pateikiama nuosekli mokymo medžiaga verslo komunikacijai projekto partnerių šalyse skatinti.
  • Projekto pabaigoje bus parengti interaktyvus, konsultacinis interaktyvus interneto puslapis kartu su parankine interaktyvaus mokymo kurso knyga, mokymo medžiaga, pratimai, garso ir vaizdo įrašai, nurodymai, daugiakalbis  terminų žodynas (glosarijus), verslo komunikacijos garsinė knyga.
  • Parankinės knygos kompaktinėmis ir DVD plokštelėmis su mokymo medžiaga, pratimais, garso ir vaizdo įrašais, nurodymais, daugiakalbiu terminų žodynu (glosarijumi), verslo komunikacijos garsinė knyga; visa tai susieta su interneto puslapiu savarankiškam mokymuisi ir kontaktiniam mokymui mokymo centruose.
  • ECL testavimo medžiaga.

Išsamesnę informaciją rasite projekto internetiniame puslapyje: www.mig-kom.eu